กรมการข้าวร่วมกับGistda จัดอบรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล “การจัดการระบบฐานข้อมูล ภูมิศาสตร์สารสนเทศ” สนับสนุนงานการเกษตรฯ


  •   2022-05-26 12:41:37    131  

    กรมการข้าวร่วมกับGistda จัดอบรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล “การจัดการระบบฐานข้อมูล ภูมิศาสตร์สารสนเทศ” สนับสนุนงานการเกษตรฯ

   

        วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการระบบฐานข้อมูล (ด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ)” โดยมีนายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ สทอภ. ภารกิจด้านสร้างเสริมพันธมิตรและเครือข่ายองค์ความรู้ กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคของกรมการข้าว ร่วมเข้าอบรมทั้งสิ้น 80 คน ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : Gistda อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

  

  


        นายกฤษ เปิดเผยว่า กรมการข้าวให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาโดยตลอด ซึ่งเทคโนโลยีด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนและปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะปัจจุบันที่ประสบปัญหาภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ เกษตรกรไม่สามารถพยากรณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตด้านการเกษตร กรมการข้าวจึงตระหนักถึงการบริหารจัดการผสมผสานเทคโนโลยี การนำข้อมูลดาวเทียมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ เพื่อจัดการพื้นที่ปลูกข้าว ประเมินการระบาดของโรคข้าว วางแผนการผลิตข้าว คาดการณ์ผลผลิต การเฝ้าระวังเตือนภัย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและด้านการตลาด 

  

  


        การฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26–27 พฤษภาคม 2565 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการระบบฐานข้อมูล(ด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ) และเรียนรู้เทคโนโลยีระบบนำทางด้วยดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System) เพื่อสนับสนุนงานด้านการเกษตร พร้อมทั้งนำการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัย นวัตกรรม นโยบาย และภารกิจด้านการข้าวตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้งาน และทิศทางการพัฒนาระบบงานสารสนเทศของกรมการข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป