อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุม ติวเข้ม ติดตามการดำเนินงาน พร้อมสร้างทีมงาน โครงการพระราชดำริและโครงการหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ในนามทีมประเทศ


  •   2022-05-24 16:32:19    196  

    อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุม ติวเข้ม ติดตามการดำเนินงาน พร้อมสร้างทีมงาน โครงการพระราชดำริและโครงการหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ในนามทีมประเทศ

   


    

อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุม ติวเข้ม ติดตามการดำเนินงาน พร้อมสร้างทีมงาน โครงการพระราชดำริและโครงการหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ในนามทีมประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุม ติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและโครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการของกรมการข้าว และร่วมรับฟังผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและโครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีนายพชร พูลเจริญภักดี ประธานเครือข่ายธรรมาภิบาลไทยแห่งชาติ และ ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประชุมหารือแนวทาง   การพัฒนางานวิจัย รวมถึงต่อยอดนวัตกรรมด้านข้าวร่วมกัน ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว และนายอิสระพงศ์  บุตรจันทร์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ร่วมคณะติดตามงานในครั้งนี้ด้วย


  

อธิบดีกรมการข้าวได้เน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำงานวิจัยร่วมกันในภาพรวมระดับประเทศ โดยส่งเสริมความร่วมมือกับอาจารย์บุคคลกรมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น ร่วมพัฒนางานวิจัยต่อยอดสู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาข้าวไทยไปสู่ความมั่นคงของประเทศ มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ การบูรณาการพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ โครงการโรงสีข้าวชุมชน และพลังงานโซล่าเซลล์ (สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงภาวะโลกร้อน) สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในพื้นที่พึ่งพาตนเอง (การผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง) พลิกฟื้นองค์กรชาวนาให้มีความเข้มแข็ง (ศูนย์ข้าวชุมชน) เกิดเป็นกองทุนเพื่อเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน ...ชาวนาประชารัฐ.... สืบสาน – รักษา – ต่อยอด สืบไป

ในการนี้นายนิพนธ์  บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นผู้แทนนำคณะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ภาคเหนือให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและโครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ โดยในพื้นที่ภาคเหนือมีโครงการพระราชดำริ จำนวน ๔๑ โครงการ และโครงการหลวง จำนวน ๑๖ โครงการ ในจังหวัดเชียงใหม่

โดยศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานทั้งในส่วนของข้อจำกัดในพื้นที่ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ (โครงการนาขั้นบันได) รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงดิน การพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม อาทิ การพัฒนาข้าวพันธุ์ข้าวหลวงสันป่าตอง พันธุ์ขาหนี่ ๑๑๗ พันธุ์ขะสอ ๖๒ และพันธุ์บือตะคี การส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP การเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI และการเข้าถึงองค์ความรู้ ได้จัดทำแปลงเรียนรู้ การอบรม และการติดตามให้คำแนะนำรวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ด้านวัสดุและอุปกรณ์ (ยานพาหนะ) ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน งบประมาณไม่สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และยังขาดองค์ความรู้ด้านหลักการทำงาน ขอให้มีการสนับสนุนให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อให้ได้องค์ความรู้เรื่องต่างๆมาพัฒนางานด้านข้าวต่อไป

ในเวลาต่อมา อธิบดีกรมการข้าวและคณะ เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการก่อสร้างโครงการเฉลิมพระเกียรติ    ๙๐ พรรษา พระพันปีหลวง ณ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการวางแผนแนวทางการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้งานด้านข้าว พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า   ด้านข้าวในอนาคตอันใกล้อีกด้วย

  


นายสร้างสรรค์ ดีรื่น กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว : รายงาน