กรมการข้าวร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้หัวข้อ “ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน”


  •   2022-05-23 16:48:58    106  

    กรมการข้าวร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้หัวข้อ “ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน”

   


  

กรมการข้าวร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้หัวข้อ “ทีมดี  ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกณ์ เป็นประธานในการเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้หัวข้อ “ทีมดี  ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน”ณ กรมพัฒนาที่ดิน จตุจักร กรุงเทพฯ

ในการนี้ นายณัฐกิตติ์  ของทิพย์  อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายประสงค์  ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เดินทางเข้าร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย


              โดยภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย  อาทิ  พิธีมอบรางวัลประกวดผลงานดีเด่น มอบทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์ และ ทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์  นิทรรศการ 3 มิติ วันดินโลก 2565 ในธีมSoil: Where Food Begins ชมและศึกษาดินชนิดต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์ดินของประเทศไทย  นิทรรศการ LDD Value Chain นำเสนอประวัติความเป็นมากรมพัฒนาที่ดิน Animation น้องดินดีเล่าเรื่องกระบวนการทำงานของกรม การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการน้ำ เทคโนโลยี การจัดการดิน น้ำ และ ปุ๋ย และการยกระดับเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน นิทรรศการปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงทางเลือกทางรอดเกษตรกรไทย พบกับต้นแบบผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพเร่งการเจริญเติบโตพืช และน้ำหมักชีวภาพไล่แมลง ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ และผลผลิตทางการเกษตร  นิทรรศการภายในอาคารศูนย์อัจฉริยะ LDD Excellence  กิจกรรม Soil Art @Din room อาทิ “ภาพวาดจากสีดิน” สับปะรดเป็นศรี ดินดีที่ประจวบฯ” “กิจกรรมสัมผัสดินบูธแสดงสินค้าเกษตร ผัก/ผลไม้ปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย

            รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ที่มาของการได้รับรางวัลเลิศรัฐ .ดังนี้

1.      การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri – Map)

2.      ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร

3.      ดินออนไลน์

4.      AI Chatbot : คุยกับน้องดินดี

5.      ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทางรอดเกษตรกรไทย

6.      คันนาพารวย คูน้ำสวย ช่วยขจัดภัยแล้ง ต้นแบบไร่นาสวนผสม

7.      การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์บนกระเบื้องด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

8.      โคกจานแก้จน ปลูกถั่วพร้าบำรุงดินดี ผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มพูน

9.      ปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร

นอกจากนี้ยังมีการประกวด Din Dee Ambassador ผู้ซึ่งจะเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดิน ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และภารกิจที่สำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไป

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้อย่างเหมาะสม  จึงถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่สร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรไทย  สำหรับในปี 2565 กรมพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินด้วยระบบบริหารจัดการเชิงรุก  จัดการข้อมูล Big Data ทรัพยากรดินและที่ดิน  วิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรมเป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน  และยกระดับองค์การสู่ระบบราชการดิจิทัลภายใต้การขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ ทีมดีดินดี (TEAM For Soils)” สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม เชิงรุก คล่องแคล่ว สู่เป้าหมายเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นสานต่อนโยบายของรัฐบาล โดยการบริหารจัดการองค์การด้วย SmartLDD ที่มีความความสอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 เปิดกว้างและเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านดินยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางปรับเปลี่ยน การให้บริการเป็น E-Service และพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารองค์การ  และยังสานต่อนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการพัฒนาทรัพยากรที่ดินและให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง คุ้มค่าต่อการลงทุน ภายใต้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปพัฒนาอาชีพการทำการเกษตร  สร้างความมั่นคงทางอาหาร ความมั่งคั่ง ให้กับภาคการผลิตอย่างยั่งยืน

กรมพัฒนาที่ดินได้กำหนดจัดงานโดยเน้นให้ความสำคัญในมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ด้านสาธารณสุข และสามารถรับชม  การถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานผ่าน Facebook กรมพัฒนาที่ดิน อีกด้วย