รมว.กษ.เปิดหัวงานอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ แห่งแรกของพังงา เพื่อกักเก็บน้ำ ใช้อุปโภค-บริโภค ด้านการเกษตร พร้อมวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ในอนาคต


  •   2022-05-20 15:16:14    74  

    รมว.กษ.เปิดหัวงานอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ แห่งแรกของพังงา เพื่อกักเก็บน้ำ ใช้อุปโภค-บริโภค ด้านการเกษตร พร้อมวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ในอนาคต

   

        ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมพบปะเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นประธานในพิธีเปิดหัวงานอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ โดยมีนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำพุด อ.เมือง จ.พังงา
        สำหรับอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ เป็นอ่างเก็บน้ำแห่งแรกของจังหวัดพังงา ตั้งอยู่ที่ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา โดยกรมชลประทานมีแผนในการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2565 - 2568 วงเงิน 550 ล้านบาท หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝน ระยะฝนทิ้งช่วงและการปลูกพืชไร่ในฤดูแล้งของฝายคลองลําไตรมาศ ซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์เดิม 5,000 ไร่ และสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโชน์ได้อีก 1,350 ไร่ รวมพื้นที่รับประโยชน์ 6,350 ไร่ อีกทั้งยังใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและด้านการเกษตรในท้องที่อําเภอทับปุดและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดพังงา บรรเทาปัญหาอุทกภัยในขอบเขตพื้นที่โครงการ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจให้กับราษฎรและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ได้เร่งรัดให้จ่ายเงินค่าชดเชยที่ดินและผลอาสินของโครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ ครั้งที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 นี้

  


        สำหรับจังหวัดพังงา มีพื้นที่ทั้งสิ้น 2,606,812 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 1,128,824 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ ทำข้าวนาปี จำนวน 2,924 ไร่ มีปริมาณผลผลิตจำนวน 978.67 ตัน ราคาผลผลิตโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.46 บาท และการปลูกข้าวไร่ พันธุ์ที่ได้รับความนิยมคือข้าวไร่ดอกข่า 50 โดยมีพื้นที่การปลูก 1,987 ไร่ มีปริมาณผลผลิต 744.39 ตัน ราคาผลผลิตโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.67 บาท ซึ่งรวมพื้นที่การปลูกข้าวทั้งสิ้น 4,911 ไร่

    

        ทั้งนี้ ภายในงาน รมว.กษ.ได้มอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม ขนาด 5 – 7 เซนติเมตร จำนวน 100,000 ตัว ให้กับตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตอำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอเมืองพังงา จำนวน 50 ราย รายละ 2,000 ตัว มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3 – 5 เซนติเมตร จำนวน 100,000 ตัว และพันธุ์ปลาสุลต่าน ขนาด 3 – 5 เซนติเมตร จำนวน 100,000 ตัว ให้กับตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตอำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอเมืองพังงา จำนวน 50 ราย รายละ 4,000 ตัว มอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม ขนาด 5 – 7 เซนติเมตร จำนวน 60,000 ตัว เพื่อนำไปปล่อยให้กับผู้นำชุมชนอำเภอเมืองพังงา ผู้นำชุมชนอำเภอตะกั่วทุ่ง และผู้นำชุมชนอำเภอท้ายเหมือง รวม 6 ชุมชน มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3 – 5 เซนติเมตร จำนวน 100,000 ตัว และพันธุ์ปลาสุลต่าน ขนาด 3 – 5 เซนติเมตร จำนวน 100,000 ตัว เพื่อนำไปปล่อยให้กับผู้นำชุมชนอำเภอเมืองพังงา ผู้นำชุมชนอำเภอตะกั่วทุ่ง ผู้นำชุมชนอำเภอท้ายเหมือง ผู้นำชุมชนอำเภอทับปุด และผู้นำชุมชนอำเภอเกาะยาว รวมจำนวน 9 ชุมชน มอบต้นกระท่อมและต้นมัลเบอร์รี่ให้กับตัวแทนเกษตรกร 


  

        มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จำนวน 24 ราย มอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 60 ชุด ให้กับผู้แทนกลุ่มเกษตรกร จำนวน 4 ราย และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย พันธุ์ปูทะเล (ปูดำ) พันธุ์ปูม้า และพันธุ์หอยชักตีน ลงสู่คลองพังงา