กรมข้าว ร่วมหารือถกแนวทางจัดทำงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 66


    กรมข้าว ร่วมหารือถกแนวทางจัดทำงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 66

   

        วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อร่วมกันเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตลอดจนตัวชี้วัดของกระทรวงฯ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว