กรมการข้าว ร่วมกำหนดทิศทางและเป้าหมายการตรวจเงินแผ่นดินกับ สตง.


    กรมการข้าว ร่วมกำหนดทิศทางและเป้าหมายการตรวจเงินแผ่นดินกับ สตง.

   

        วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดิน เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว