ข่าวพระราชกรณียกิจ


Sample project image

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรติดตามการดำเนินงานการปลูกข้าว

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-08-30 14:04:33

อ่านต่อ...
Sample project image

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-02-08 16:17:27

อ่านต่อ...
Sample project image

พระราชินีเสด็จตรวจเยี่ยมโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่บช. ตชด.เพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระราชินีเสด็จตรวจเยี่ยมโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่บช. ตชด.เพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-02-08 16:09:24

อ่านต่อ...
Sample project image

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีติดตาม “โครงการเกษตรรวมใจ” ทอดพระเนตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและแปลงนาสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีติดตาม “โครงการเกษตรรวมใจ” ทอดพระเนตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและแปลงนาสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-02-08 16:06:37

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมข้าว เตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวสาลี ชูเป็นที่ต้องการในกลุ่มตลาดหลากหลาย ตั้งเป้าผลักดันเป็นสินค้าสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน

กรมข้าว เตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวสาลี ชูเป็นที่ต้องการในกลุ่มตลาดหลากหลาย ตั้งเป้าผลักดันเป็นสินค้าสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-01-26 15:08:30

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมข้าว จัดอบรมใช้โดรนการเกษตร ปูทางให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเหมาะสม

กรมข้าว จัดอบรมใช้โดรนการเกษตร ปูทางให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเหมาะสม

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-01-21 10:55:45

อ่านต่อ...
Sample project image

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ลงพื้นที่ติวเข้มตรวจติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ “โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด”

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ลงพื้นที่ติวเข้มตรวจติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ “โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด”

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-01-20 15:14:59

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมข้าว ประชุมเฟ้นหาบุคลากรดีเด่นประจำปี 2564

กรมข้าว ประชุมเฟ้นหาบุคลากรดีเด่นประจำปี 2564

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-01-20 14:24:51

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าวร่วมกับ GIZ ประชุมชี้แจงมาตรการสนับสนุนทางการเงิน ส่งเสริมการทำนาวิถีใหม่ ลดต้นทุนการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมการข้าวร่วมกับ GIZ ประชุมชี้แจงมาตรการสนับสนุนทางการเงิน ส่งเสริมการทำนาวิถีใหม่ ลดต้นทุนการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-01-17 13:43:14

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าวร่วมกับศูนย์ข้าวชุมชน จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

กรมการข้าวร่วมกับศูนย์ข้าวชุมชน จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-01-14 15:06:57

อ่านต่อ...
Sample project image

รองฯข้าวณัฏฐกิตติ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานภารกิจ ศมข.พะเยา ปี 65

รองฯข้าวณัฏฐกิตติ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานภารกิจ ศมข.พะเยา ปี 65

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-01-07 16:17:12

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมข้าว ร่วมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567

กรมข้าว ร่วมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-01-06 11:19:18

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายพิษณุ ถนอมธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กล่าวรายงาน มีเกษตรกรสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวเข้าร่วมจำนวน 50 ราย ณ. ศาลาที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวเขาดิน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-01-27 16:15:45

อ่านต่อ...
Sample project image

เจ้าหน้าที่ ศมข.สร ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และนิทรรศการ

ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และนิทรรศการ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-01-27 14:50:46

อ่านต่อ...
Sample project image

เจ้าหน้าที่ ศมข. สรินทร์ ร่วมโครงการวันรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว และรณรงค์หยุดเผา ปี 2564/2565

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ศมข. สรินทร์ ร่วมโครงการวันรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว และรณรงค์หยุดเผา ปี 2564/2565 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านปรือ ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-01-24 11:52:54

อ่านต่อ...
Sample project image

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางติดตามและขับเคลื่อนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่สมาชิกโครงการตามพระราชดำริในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-01-24 11:50:17

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดกิจกรรมเวทีชุมชน

จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-01-21 16:29:16

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 21 มกราคม 2565 จัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

จัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-01-21 14:52:04

อ่านต่อ...
Sample project image

ศมข. สุรินทร์ ร่วมงานโครงการสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

นายนคร สมุทรทอง รักษาการใน ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยกไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 และมอบหมายให้ นางสาวจิรสา ปานทอง หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี นำทีม ร่วมจัดนิทรรศการและออกหน่วยให้บริการด้านข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-01-19 16:09:09

อ่านต่อ...
Sample project image

การประชุมภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชน ระดับจังหวัด ปี 2565

นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชน ระดับจังหวัด ปี 2565 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-01-19 15:21:37

อ่านต่อ...

การบริการ


การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2021-12-24 15:59:20    49     15 

ลิงค์ที่น่าสนใจ