ข่าวพระราชกรณียกิจ


Sample project image

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรติดตามการดำเนินงานการปลูกข้าว

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-08-30 14:04:33

อ่านต่อ...
Sample project image

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-02-08 16:17:27

อ่านต่อ...
Sample project image

พระราชินีเสด็จตรวจเยี่ยมโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่บช. ตชด.เพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระราชินีเสด็จตรวจเยี่ยมโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่บช. ตชด.เพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-02-08 16:09:24

อ่านต่อ...
Sample project image

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีติดตาม “โครงการเกษตรรวมใจ” ทอดพระเนตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและแปลงนาสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีติดตาม “โครงการเกษตรรวมใจ” ทอดพระเนตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและแปลงนาสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-02-08 16:06:37

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมข้าว ร่วมหารือถกแนวทางจัดทำงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 66

กรมข้าว ร่วมหารือถกแนวทางจัดทำงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 66

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-11-29 15:57:15

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าว ร่วมกำหนดทิศทางและเป้าหมายการตรวจเงินแผ่นดินกับ สตง.

กรมการข้าว ร่วมกำหนดทิศทางและเป้าหมายการตรวจเงินแผ่นดินกับ สตง.

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-11-29 15:51:09

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมข้าวฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

กรมข้าวฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-11-29 15:32:11

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมข้าวอัปเดตข่าวดี จ่ายเงินอินทรีย์ปี 63 งวดแรกไปแล้วกว่า 167 ล้านบาท ใน 34 จังหวัด

กรมข้าวอัปเดตข่าวดี จ่ายเงินอินทรีย์ปี 63 งวดแรกไปแล้วกว่า 167 ล้านบาท ใน 34 จังหวัด

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-11-26 17:11:50

อ่านต่อ...
Sample project image

รักษาการกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี ปรองดองของกรมการข้าว

รักษาการกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี ปรองดองของกรมการข้าว

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-11-25 16:32:43

อ่านต่อ...
Sample project image

รักษาการกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมการข้าว

รักษาการกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมการข้าว

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-11-25 16:13:35

อ่านต่อ...
Sample project image

รักษาการกรมการข้าว ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ผ่าน Zoom

รักษาการกรมการข้าว ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ผ่าน Zoom

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-11-24 15:15:13

อ่านต่อ...
Sample project image

รองข้าวณัฏฐกิตติ์ มุ่งเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ หวังกระตุ้นราคาข้าวอินทรีย์ให้สูงขึ้น

รองข้าวณัฏฐกิตติ์ มุ่งเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ หวังกระตุ้นราคาข้าวอินทรีย์ให้สูงขึ้น

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-11-24 12:27:37

อ่านต่อ...
Sample project image

นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะ

ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตพันธุ์ข้าวพื้นเมือง

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2021-11-29 10:39:20

อ่านต่อ...
Sample project image

นางสาววัชราภรณ์ พวงแก้ว นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (แปลงใหญ่สินค้าข้าว)

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2021-11-29 10:31:03

อ่านต่อ...
Sample project image

โรงเรียนอนุบาลช้างเผือกทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ขอทัศนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2021-11-26 09:16:15

อ่านต่อ...
Sample project image

ถ่ายทำรายการ Smart Rice Thai Farmer ปี 2564

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วยนายพิษณุ ถนอมธรรม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายทวีศิลป์ ถิ่นทวี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายปสาณ มณวัชรเวช ตำแหน่งนักเกษตร นางสาวสุพัตรา ประดิษฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานแปลงฯ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำรายการ Smart Rice Thai Farmer ปี 2564 สารคดีเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว เกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านข้าว ในพื้นที่เกษตรกรอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-11-24 11:20:35

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าวขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมรายการ Smart Rice Thai Farmer ปี 2564 ตอนที่ 5

Smart Rice Thai Farmer ปี 2564 ตอนที่ 5 นาข้าวสีขาว นาข้าวของชาวนาไทย ด้วยการมีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2021-11-23 10:09:34

อ่านต่อ...
Sample project image

คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำรายการ Smart Rice Thai Farmer ปี 2564 สารคดีเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2021-11-22 15:53:17

อ่านต่อ...
Sample project image

นางสาววัชราภรณ์ พวงแก้ว (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (แปลงใหญ่สินค้าข้าว)

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2021-11-22 15:43:34

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้แทนเยาวชนเกษตรของกรมการข้าว จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายพงศกร เบียดนอก และนางสาวสุนัฐชา สลัยรัมย์

ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC) รุ่นที่ 39 ประจำปี 2564 มีกำหนดเดินทางไปฝึกงานด้านการเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่น

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2021-11-22 11:14:08

อ่านต่อ...

การบริการ


การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2021-11-25 17:20:42    17     6 

ลิงค์ที่น่าสนใจ