ถ่ายทอดสด งานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566
ข่าวพระราชกรณียกิจ


Sample project image

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-06-07 14:45:18

อ่านต่อ...
Sample project image

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านข้าว ภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านข้าว ภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-05-10 15:37:48

อ่านต่อ...
Sample project image

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรติดตามการดำเนินงานการปลูกข้าว

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-08-30 14:04:33

อ่านต่อ...
Sample project image

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-02-08 16:17:27

อ่านต่อ...
Sample project image

"รองกฤษ" เปิดงานสัมมนาฯโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 66 เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานภาครัฐด้านข้าว พร้อมเป็นวิทยากรขึ้นบรรยายพิเศษฯ

"รองกฤษ" เปิดงานสัมมนาฯโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 66 เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานภาครัฐด้านข้าว พร้อมเป็นวิทยากรขึ้นบรรยายพิเศษฯ

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2023-01-26 12:49:07

อ่านต่อ...
Sample project image

ครบรอบ 10 ปี กรมฝนหลวงฯ “1 ทศวรรษแห่งการพัฒนา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ” เปิดนิทรรศการ “เปิดบ้านฝนหลวง” พร้อมจับมือ 3 หน่วยงาน แก้ปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติ

ครบรอบ 10 ปี กรมฝนหลวงฯ “1 ทศวรรษแห่งการพัฒนา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ” เปิดนิทรรศการ “เปิดบ้านฝนหลวง” พร้อมจับมือ 3 หน่วยงาน แก้ปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติ

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2023-01-25 15:35:56

อ่านต่อ...
Sample project image

โครงการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

โครงการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2023-01-24 08:38:37

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าว ชวนชาวนามาร่วมเป็น "ชาวนาอาสา" จับมือยกระดับศักยภาพชาวนา

กรมการข้าว ชวนชาวนามาร่วมเป็น "ชาวนาอาสา" จับมือยกระดับศักยภาพชาวนา

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2023-01-24 08:31:10

อ่านต่อ...
Sample project image

อธิบดีกรมการข้าว เปิดงานวัน "ข้าวหอมมะลิอำเภอบัวใหญ่" เชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิใน จ.นครราชสีมา

อธิบดีกรมการข้าว เปิดงานวัน "ข้าวหอมมะลิอำเภอบัวใหญ่" เชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิใน จ.นครราชสีมา

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2023-01-23 08:43:36

อ่านต่อ...
Sample project image

อธิบดีกรมข้าว เปิดงาน "บุญประเพณีคูณลานสู่ขวัญข้าว" ปลื้มชาวนาอุบลเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ไปแล้วกว่า 60 ตัน

อธิบดีกรมข้าว เปิดงาน "บุญประเพณีคูณลานสู่ขวัญข้าว" ปลื้มชาวนาอุบลเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ไปแล้วกว่า 60 ตัน

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2023-01-23 08:21:33

อ่านต่อ...
Sample project image

รองนนทิชา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกแปลงนาสะอาด กำแพงเพชร

รองนนทิชา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกแปลงนาสะอาด กำแพงเพชร

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2023-01-20 15:01:35

อ่านต่อ...
Sample project image

รองอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม-ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานศมข.นครสวรรค์ และศมข.กำแพงเพชร

รองอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม-ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานศมข.นครสวรรค์ และศมข.กำแพงเพชร

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2023-01-19 13:31:36

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้นายวิเชียร ยุ่นกระโทก รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ

มอบหมายให้นายวิเชียร ยุ่นกระโทก รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติพร้อมคณะ

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-01-27 17:15:44

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตข้าว

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง วันที่ 2023-01-27 16:27:25

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 27 มกราคม 2566 ร่วมจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ภายใต้ธีมงาน “นวัตกรรมเกษตรอีสาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ร่วมจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ภายใต้ธีมงาน “นวัตกรรมเกษตรอีสาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2023-01-27 14:17:54

อ่านต่อ...
Sample project image

รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2566

เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-01-27 11:45:02

อ่านต่อ...
Sample project image

พิธีมอบประกาศนียบัตรฝึกอบรมเกษตรกรระดับ Model Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการเกษตรกรชั้นนำ

ฝึกอบรมเกษตรกรระดับ Model Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการเกษตรกรชั้นนำ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-01-27 11:36:58

อ่านต่อ...
Sample project image

รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรระดับ Model Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการชั้นนำ

เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรระดับ Model Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการชั้นนำ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-01-27 11:28:33

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2023-01-26 14:35:03

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับกรม ประจำปี 2566

การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่น ระดับกรม ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง วันที่ 2023-01-26 10:07:51

อ่านต่อ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2023-01-20 14:47:06    7     1 

รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง   2023-01-12 14:15:02    13     3 

การบริการ


การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

VDOลิงค์ที่น่าสนใจ