ข่าวสารหน่วยงาน


เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 4/2565

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีในจังหวัดขอนแก่น

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-09-29 14:02:14

อ่านต่อ...

วันที่ 28 กันยายน 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมให้บริการประชาชน โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดทุ่งแฝก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมให้บริการประชาชน โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดทุ่งแฝก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-09-29 13:32:02

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง วันที่ 2022-09-28 16:11:08

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันธงชาติไทย ปี2565

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันธงชาติไทย ปี2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2022-09-28 15:31:42

อ่านต่อ...

ร่วมติดตามการประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับภาค ปี 2566

วันที่ 23 กันยายน 2565 ร่วมติดตามการประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับภาค ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-09-28 11:39:53

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2566

วันที่ 21 - 23 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-09-28 11:35:21

อ่านต่อ...

อบรมโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตร การเสริมสร้างกระบวนการคิดบวกเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

อบรมโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตร การเสริมสร้างกระบวนการคิดบวกเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง วันที่ 2022-09-27 15:21:55

อ่านต่อ...

อธิบดีกรมการข้าว ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปผลและวางแผนดำเนินงานโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2565

ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ในระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-09-26 16:33:05

อ่านต่อ...

นายทองยุทธ คำแปง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ประธานคณะทำงานในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน) ประจำปี 2566

นายทองยุทธ คำแปง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ประธานคณะทำงานในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน) ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง วันที่ 2022-09-23 17:11:56

อ่านต่อ...

นายทองยุทธ คำแปง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ประธานคณะทำงานในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน) ประจำปี 2566

นายทองยุทธ คำแปง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ประธานคณะทำงานในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน) ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง วันที่ 2022-09-23 16:36:34

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ

ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว และโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-09-23 16:07:10

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้ นายยุทธการ แก้วแกมทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-09-23 16:05:40

อ่านต่อ...