ข่าวสารหน่วยงาน


จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายพิษณุ ถนอมธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กล่าวรายงาน มีเกษตรกรสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวเข้าร่วมจำนวน 50 ราย ณ. ศาลาที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวเขาดิน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-01-27 16:15:45

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ ศมข.สร ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และนิทรรศการ

ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และนิทรรศการ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-01-27 14:50:46

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ ศมข. สรินทร์ ร่วมโครงการวันรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว และรณรงค์หยุดเผา ปี 2564/2565

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ศมข. สรินทร์ ร่วมโครงการวันรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว และรณรงค์หยุดเผา ปี 2564/2565 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านปรือ ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-01-24 11:52:54

อ่านต่อ...

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางติดตามและขับเคลื่อนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่สมาชิกโครงการตามพระราชดำริในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-01-24 11:50:17

อ่านต่อ...

จัดกิจกรรมเวทีชุมชน

จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-01-21 16:29:16

อ่านต่อ...

วันที่ 21 มกราคม 2565 จัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

จัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-01-21 14:52:04

อ่านต่อ...

ศมข. สุรินทร์ ร่วมงานโครงการสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

นายนคร สมุทรทอง รักษาการใน ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยกไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 และมอบหมายให้ นางสาวจิรสา ปานทอง หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี นำทีม ร่วมจัดนิทรรศการและออกหน่วยให้บริการด้านข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-01-19 16:09:09

อ่านต่อ...

การประชุมภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชน ระดับจังหวัด ปี 2565

นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชน ระดับจังหวัด ปี 2565 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-01-19 15:21:37

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีเปิดและร่วมออกหน่วยบริการความรู้ด้านข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี พ.ศ. 2565

ร่วมพิธีเปิดและร่วมออกหน่วยบริการความรู้ด้านข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี พ.ศ. 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2022-01-19 09:32:49

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมการใช้โดรนทางการเกษตรเพื่อการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมการใช้โดรนทางการเกษตรเพื่อการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรุ่นที่ 1และ2

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-01-17 08:43:31

อ่านต่อ...

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องวันขึ้นปีใหม่ ปี 2565

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องวันขึ้นปีใหม่ ปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2022-01-10 10:11:53

อ่านต่อ...

จัดนิทรรศการและให้บริการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

จัดนิทรรศการและให้บริการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2022-01-04 14:26:37

อ่านต่อ...