กำหนดราคากลาง


กำหนดราคากลางปุ๋ยเคมี-อินทรีย์

กำหนดราคากลางปุ๋ยเคมี-อินทรีย์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2022-09-02 16:31:50    12     3 

กำหนดราคากลางปุ๋ยเคมี-อินทรีย์

กำหนดราคากลางปุ๋ยเคมี-อินทรีย์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2022-07-22 17:07:15    19     3 

กำหนดราคากลางกระสอบปอ

กำหนดราคากลางกระสอบปอ

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2022-07-04 16:06:00    21     3 

กำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2022-05-12 10:48:00    35     10