สรุปผล สขร 1


สรุปผล (แบบ สขร 1) ปี 2566

แบบ สขร 1

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง   2022-11-09 09:38:57    14     2 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือนตุลาคม๒๕๖๕

-

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2022-11-04 17:57:53    15     3