กรมการข้าวเร่งผลักดันข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงู 8974 สู่ตลาดเฉพาะ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ศวข.เชียงราย

กรมการข้าวเร่งผลักดันข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงู 8974 สู่ตลาดเฉพาะ

ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ศวข.เชียงราย

 Untitled-1 copy

                วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันข้าวเหนียวเขี้ยวงูพื้นเมืองคืนนา วาระครบ 60 ปีศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับนายบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว กล่าวรายงาน

                จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูกข้าวในเขตภาคเหนือตอนบนประมาณ 1.4 ล้านไร่ ข้าวที่นิยมปลูกมากในฤดูนาปี คือ ข้าวเหนียว โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงูที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดมาก จึงเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเชียงรายมาอย่างยาวนาน เพื่อการแปรรูปเป็นข้าวเหนียวมูน

            กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จึงศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงูจนได้ลักษณะที่ดีและเหมาะสมที่สุดต่อการใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า ทั้งเชิงผลิตภัณฑ์และการแปรรูปเพื่อการส่งออก และรับรองพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงู 8974 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 โดยมีลักษณะเด่นคือเมล็ดเรียวยาว คุณภาพการสีดีมาก คุณลักษณะข้าวสารตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโรงสีและธุรกิจอาหารหวาน เมื่อแปรรูปเป็นข้าวเหนียวมูนแล้วสีของข้าวและเนื้อสัมผัสเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เมล็ดข้าวไม่เหนียวจนเกินไปสะดวกต่อการบรรจุภัณฑ์ มีกลิ่นหอม และคืนรูปหลังจากการแช่เย็นได้ดี แป้งสลายตัวเป็นเจลน้อย เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ที่ต้องผ่านกระบวนการแช่แข็ง

                ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงรายจึงประชาสัมพันธ์ข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงู 8974 และผลงานวิจัยอื่นๆ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว โดยกรมการข้าวมีเป้าหมายที่จะผลักดันข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงู 8974 เป็นสินค้าข้าวเหนียวตลาดเฉพาะ และพัฒนาเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อไปในอนาคต

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว