การแอบอ้างข้อมูลจากกรมการข้าว เพื่อผลิตโปสเตอร์ “การปลูกข้าวและการกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชอย่างถูกวิธี”

การแอบอ้างข้อมูลจากกรมการข้าว เพื่อผลิตโปสเตอร์  “การปลูกข้าวและการกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชอย่างถูกวิธี”

 55

การแอบอ้างข้อมูลจากกรมการข้าว เพื่อผลิตโปสเตอร์

“การปลูกข้าวและการกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชอย่างถูกวิธี”

                ตามที่ปรากฏ มีห้างหุ้นส่วนรายหนึ่ง ได้จัดส่งรายละเอียดโครงการจัดทำโปสเตอร์ “การปลูกข้าวและการกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชอย่างถูกวิธี” พร้อมแนบตัวอย่างโปสเตอร์ข้าว 2 แบบ ซึ่งมีข้อมูลและตราสัญลักษณ์ของกรมการข้าว ไปยังบุคคลภายนอก เพื่อขอรับเงินสนับสนุนในการจัดพิมพ์โปสเตอร์ ดังกล่าว กรมการข้าวขอเรียนชี้แจงและยืนยันว่า กรมการข้าวไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำของห้างหุ้นส่วน ดังกล่าว แต่อย่างใด

กลุ่มประชาสัมพันธ์  สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว

17 พ.ย. 2559

 

CLX 3180 20161117 14160804

CLX 3180 20161117 14144607