กรมการข้าวประกาศ เตือนภัยเพื่อป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

กรมการข้าวประกาศ เตือนภัยเพื่อป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล


กรมการข้าวประกาศ เตือนภัยป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 

รายละเอียดเพิ่มเติม >CLICK<                

 

กรมการข้าวแนะชาวนาปลูกข้าวรอบใหม่

ควรหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และพันธุ์ กข35

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว   เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในหลายพื้นที่  ประกอบกับในช่วงนี้สภาพอากาศเหมาะสมต่อการขยายประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้อย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มขยายตัวในวงกว้างเพิ่มขึ้น   ดังนั้น กรมการข้าวจึงออกประกาศเรื่อง เตือนภัยเพื่อป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  ประกาศ  ณ  วันที่ 29  กันยายน 2559  โดยมีสาระสำคัญคือ ในการเพาะปลูกข้าวรอบใหม่  ชาวนาควรหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวพันธุ์ที่ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  เช่น  พันธุ์ปทุมธานี 1  และพันธุ์ กข35  ทั้งนี้ควรเลือกปลูกข้าวพันธุ์ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เช่น  พันธุ์พิษณุโลก 2  สุพรรณบุรี 2  สุพรรณบุรี 3  สุพรรณบุรี 90  กข31  กข41  กข47  และกข49  โดยไม่ควรปลูกพันธุ์เดียวติดต่อกันเกิน 4 ฤดูปลูก  ควรปลูกสลับกันระหว่างพันธุ์ต้านทานสูงกับพันธุ์ทนทานหรือพันธุ์อ่อนแอปานกลาง  โดยพิจารณาอายุเก็บเกี่ยวให้ใกล้เคียงกันเพื่อลดความเสียหายเมื่อเกิดการระบาดรุนแรง

นอกจากนี้ควรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  ดังนี้  ช่วงก่อนเกิดการระบาด คือ 1 ลด - 2 งด - 3 เพิ่ม  โดยลดอัตราการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว  เป็น 15-20  กิโลกรัม/ไร่  งดใช้สารเคมีฆ่าแมลงในระยะข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  งดใช้อะบาเม็กติน และไซเพอร์เมทริน ในนาข้าว เพิ่มการปลูกข้าวพันธุ์ต้านทาน  เพิ่มการปลูกพืชมีดอกบนคันนาเพื่อรักษาสมดุลศัตรูข้าว  เพิ่มการสำรวจตรวจเยี่ยมแปลงนาสม่ำเสมอ  และเพื่อให้การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ให้ได้ผล  เกษตรกรต้องหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  ทำการตรวจนับความหนาแน่นของประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ที่กำลังระบาด  และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ

อธิบดีกรมการข้าว   กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  สำหรับในแหล่งที่มีการระบาด  และควบคุมระดับน้ำในนาได้  ช่วงหลังปักดำหรือหว่านแล้ว 2-3  สัปดาห์จนถึงระยะตั้งท้อง  ควรควบคุมน้ำในแปลงนาให้พอดินเปียก  หรือมีน้ำเรี่ยผิวดินนาน 7-10 วัน  แล้วปล่อยขัง
ทิ้งไว้ให้แห้งเองสลับกันไป  จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  และในระยะข้าวแตกกอ (อายุ 1-40 วัน  หลังหว่านข้าว)  เมื่อตรวจ
พบตัวอ่อนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล วัยที่ 1-2  จำนวนมากกว่า 10  ตัวต่อต้น  ให้ใช้สารฆ่าแมลงบูโพรเฟซิน  หรือ
ใช้สารอิโทเฟนพรอกซ์
  โดยใช้อัตราตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก  และปรึกษาเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่

ส่วนในระยะข้าวตั้งท้องถึงออกรวง เมื่อพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 10 ตัวต่อกอ  หรือ 1 ตัวต่อ 1 ต้น  และไม่พบมวนเขียวดูดไข่หรือพบจำนวนน้อยมาก  ให้ใช้สารไดโนทีฟูแรน  หรือสารคาร์โบซัลเฟน โดยใช้อัตราตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก  หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่  ในระยะข้าวใกล้เก็บเกี่ยว  หากพบการระบาดโดยต้นข้าวในนามีอาการแห้งเป็นหย่อมๆ  หรือพบมีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลบินมาเล่นแสงไฟ  ให้ใช้เครื่องดูดแมลงล่อทำลายเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตั้งแต่เวลา 19.00-22.00  น.  เพื่อลดจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่จะอพยพไปยังแปลงปลูกข้าวใหม่

*************************

กลุ่มประชาสัมพันธ์  กรมการข้าว  /  4  ตุลาคม 2559