งานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี 2561 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอรแคว รีสอร์ท จังหวัดกาณจนบุรี ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560

การแก้ไขปัญหาข้าวอย่างเป็นระบบ บรรยายโดย ดร.อภิชาติ

ทิศทางการดำเนินงาน ปี 2561 บรรยายโดย อธิบดีกรมการข้าว

นำเสนอโครงการสำคัญ 60 บรรยายโดย คุณวรวรรณ

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานโครงการสำคัญ บรรยายโดย รองอธิบดีกฤษณพงษ์

ปัญหาและอุปสรรค บรรยายโดย คุณวันทนา

ฝากไว้จากใจ บรรยายโดย ดร.อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ

คิดใหม่ ทำใหม่ฯ บรรยายโดย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายฯ

โครงการเชื่อมโยงตลาดฯ บรรยายโดย คุณพรทิพย์

แนวทางการปรับปรุงฯ บรรยายโดย รองอธิบดีสุวัฒน์

แนวทางฯการส่งเสริม บรรยายโดย คุณธนันท์

ระเบียบกระทรวงการคลัง 2560 บรรยายโดย ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง