ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮย๑๕๖๘ กทม. จำนวน ๑ คัน 27 สิงหาคม 2561 29
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2561 16
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2561 14
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าว (Niche Market) ปี 2561 ด้วยวิธี 23 สิงหาคม 2561 39
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2561 17
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะจงเจาะ 23 สิงหาคม 2561 15
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ภารกิจของสารวัตรข้าว ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2561 19
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกะเทาเปลือกเมล็ดข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2561 19
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2561 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 21 สิงหาคม 2561 12