ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการสัมมนา กมข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2561 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประกอบการสัมมนา กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 25 มกราคม 2561 18
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศ (ปรับปรุงร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มกราคม 2561 37
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถโดยสารรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ไปฝึกตรวจประเมินตามรายการการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ในแปลงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2561 27
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 24 มกราคม 2561 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มยุทธศาสตร์กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561 กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2561 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปริ๊นต์แบบ A๓ ขาว-ดำ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กมข. 23 มกราคม 2561 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเล่มสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กมข. 23 มกราคม 2561 32
รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างโปรแกรมบรหารจัดการงบประมาณ 22 มกราคม 2561 30
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 22 มกราคม 2561 14