ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายส่วนกลาง 03 กันยายน 2561 17
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องสูบน้ำ และน้ำมันเบนซิน 95 สำหรับเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กันยายน 2561 11
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 สิงหาคม 2561 53
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวผลิตภัณฑ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561 31 สิงหาคม 2561 19
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยกองวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2561 11
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิงหลังอาคารฝึกอบรม จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2561 11
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2561 11
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง จ้างโครงการติดตามและประเมินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมการข้าว 29 สิงหาคม 2561 12
ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27 สิงหาคม 2561 35
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ระบบดีเซล) ที่มีกำลังไฟฟ้า 5KW 27 สิงหาคม 2561 15