ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานขอความเห็นชอบเเาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 06 มกราคม 2560 159
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การเช่าเครื่องคอมพิวเตร์ดยวิธีตกลงราคา 06 มกราคม 2560 158
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว โดยวิธีสอบราคา 06 มกราคม 2560 177
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 04 มกราคม 2560 61
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซื้อรถหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธันวาคม 2559 261
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 29 ธันวาคม 2559 171
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28 ธันวาคม 2559 154
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำและผลผลิตข้าวเปลือก สำหรับภาคใต้ ปี2560 27 ธันวาคม 2559 186
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 27 ธันวาคม 2559 117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(b-bidding) 22 ธันวาคม 2559 176