ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ 15 พฤศจิกายน 2561 10
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2561 22
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2561 23
ร่างประกาศและเอกสารประกวดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤศจิกายน 2561 50
ร่างประกาศและเอกสารประกวดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤศจิกายน 2561 38
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 13 พฤศจิกายน 2561 53
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำแบบบันทึกข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GS-04) 13 พฤศจิกายน 2561 5
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 12 พฤศจิกายน 2561 27
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปฝึกปฏิบัติการตรวจแปลงผลิตข้าวอินทรีย์ 12 พฤศจิกายน 2561 27
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินนทรีย์ 12 พฤศจิกายน 2561 28