ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(outsource) ตรวจประเมิน ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าว ภายใต้โคร 13 กันยายน 2562 6
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562 1
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแบบจำลองโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 10 กันยายน 2562 3
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว/พืชร่วมระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562 3
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแปรรูปข้าว ปี ๒๕๖๒ 09 กันยายน 2562 6
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศและเอกสารประกวดการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของกรมการข้าวในส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2563 09 กันยายน 2562 20
สำนักบริหารกลาง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการข้าวและบริเวณโดยรอบภายในกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 06 กันยายน 2562 7
สำนักบริหารกลาง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงต้นไม้และไม้ประดับ บริเวณกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 06 กันยายน 2562 5
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข้าวสาร Q และการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ 05 กันยายน 2562 11
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 05 กันยายน 2562 6