ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประกอบโครงการฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่” ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

J31 01 63