ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และระบบตรวจประเมินเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และระบบตรวจประเมินเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)