กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ R1 เครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ กรข กข 57 5 0105 03 001

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ R1
เครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ กรข กข 57 5 0105 03 00