กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำทะเบียนใบรับรองและหนังสืออนุญาตตามมาตรฐานข้าวคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำทะเบียนใบรับรองและหนังสืออนุญาต
ตามมาตรฐานข้าวคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง