กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้วัสดุฝึกอบรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้วัสดุฝึกอบรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง