ประกาศขอบเขตงาน (TOR) การนำสื่อมวลชนศึกษาดุงานการบริหารจัดการศุนย์ข้าวชุมชนภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี 2559

อ่านเพิ่มเติม