ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตร

ที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ประกวดราคาฯ

เอกสารประกวดราคาฯ

ขอบเขตของงานฯ

เอกสารแนบ ๑

เอกสารแนบ ๒