กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการจ้างเหมา ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต -  ๗๓๐ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รายละเอียด