กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถโดยสารรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมอบรม ไปฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินในแปลงนาตามมาตรฐานการผลิตข้าว GAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถโดยสารรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมอบรม

ไปฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินในแปลงนาตามมาตรฐานการผลิตข้าว GAP

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง