กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถโดยสารรับ-ส่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปฝึกตรวจประเมินฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถโดยสารรับ-ส่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ไปฝึกตรวจประเมินฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561