กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ และแก๊สโซฮอล์ ๙๕ สำหรับเติมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๖ กง ๘๕๓๘ กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ กข ๖๐-๑-๐๒๐๑-๖๑-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รายละเอียด