กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศเชิญชวนจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

ประกาศเชิญชวนจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดฯ

เอกสารประกวดฯ

ขอบเขตของงาน

เอกสารแนบ 1/3

เอกสารแนบ 2/3

เอกสารแนบ 3/3