กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศ (ปรับปรุงร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 

ประกาศ (ปรับปรุงร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจ
เมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคาฯ

ขอบเขตของงาน

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3