กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซม ตรวจเช็คและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง ภายในอาคารฝึกอบรมกองประสานงานโครงการพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด