กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ จัดซื้อไม้กวาดแข็งด้ามยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด