กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ จัดจ้างเหมาเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติการศึกษาองค์ประกอบภายใน และคุณภาพทางกายภาพของเมล็ดข้าวสาร ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว รุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด