กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ จัดจ้างเหมาเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติเครปเค้กและคัสตาร์ดเค้กจากข้าว ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว รุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด