กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ จัดจ้างเหมาเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติทำกระดาษฟางข้าวประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว รุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด