กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
เรื่อง ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์

 เอกสารประกวดราคาฯ

ขอบเขตของงาน

เอกสารแนบ 1/3

เอกสารแนบ 2/3

เอกสารแนบ 3/3