กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว รุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด