ร่างประกาศและเอกสารประกวดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ระยะเวลาให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2560

ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์....Download

ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...Download

ร่างคุณลักษณะ...Download