ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถโดยสารรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปฝึกปฏิบัติการตรวจแปลงผลิตข้าว GAP

ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถโดยสารรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ไปฝึกปฏิบัติการตรวจแปลงผลิตข้าว GAP