กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี2561 กมข. ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี2561 กมข. ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Click..