กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ICS) สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์


ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ICS) สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP