กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ จัดซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 43 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รายละเอียด