กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ จัดซื้อกล้าข้าวสำหรับปฏิบัติทำนา หลักสูตรการทำนาเบื้องต้น รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด