กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ จ้างเหมาจัดทำชุดปฏิบัติการทดลองการปลูกข้าว จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

รายละเอียด