เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน ๔๐๐ รีม และ A3 จำนวน ๒๐ รีม

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน ๔๐๐ รีม

และ A3 จำนวน ๒๐ รีม