กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รายละเอียด