กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรมประเภทเครื่องเขียนประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด