กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด